Συστήματα Διαχείρισης

EN ISO 9001 : 2015

Όλες οι απαιτήσεις του EN ISO 9001: 2015 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το προϊόν που παρέχεται.

Όταν γίνονται εξαιρέσεις, οι ισχυρισμοί συμμόρφωσης με το EN ISO 9001: 2015 δεν είναι αποδεκτοί, εκτός εάν οι εξαιρέσεις αυτές περιορίζονται στις απαιτήσεις της ρήτρας 7 και οι εξαιρέσεις αυτές δεν επηρεάζουν την ικανότητα ή την ευθύνη του οργανισμού να παρέχει προϊόν που ικανοποιεί τον πελάτη και τις ισχύουσες κανονιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Το EN ISO 9001: 2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπου ένας οργανισμός

 • πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια το προϊόν που ικανοποιεί τον πελάτη και τις ισχύουσες κανονιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και
 • στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον πελάτη και τις ισχύουσες κανονιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Download Certificate

Πιστοποίηση Solar Keymark

Το “Solar Keymark” είναι ένα εθελοντικό σήμα πιστοποίησης τρίτων για ηλιοθερμικά προϊόντα, το οποίο αποδεικνύει στους τελικούς χρήστες ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και πληροί πρόσθετες απαιτήσεις. To Solar Keymark στοχεύει στη μείωση των εμπορικών φραγμών και στην προώθηση της χρήσης υψηλής ποιότητας ηλιοθερμικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και πέραν αυτής. Χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

Το Solar Keymark είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκού σήματος CEN / CENELEC, αφιερωμένο στην:

 • Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες,
 • Ηλιακά θερμικά συστήματα, αποθήκες και ελεγκτές.
Download Certificate

Πιστοποίηση Solar Keymark

ΧΑΛΚΟΣ

Το “Solar Keymark” είναι ένα εθελοντικό σήμα πιστοποίησης τρίτων για ηλιοθερμικά προϊόντα, το οποίο αποδεικνύει στους τελικούς χρήστες ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και πληροί πρόσθετες απαιτήσεις. To Solar Keymark στοχεύει στη μείωση των εμπορικών φραγμών και στην προώθηση της χρήσης υψηλής ποιότητας ηλιοθερμικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά και πέραν αυτής. Χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

 • Το Solar Keymark είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκού σήματος CEN / CENELEC, αφιερωμένο στα:
  • Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες,
  • Ηλιακά θερμικά συστήματα, αποθήκες και ελεγκτές.
Download Certificate

ΘΕΡΜΟΣΥΜΦΟΝΕΣ

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι ένα νομικό έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τα προϊόντα με σήμανση CE που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με λίγες εξαιρέσεις. Σχεδόν όλα τα νέα προϊόντα πρέπει να καλύπτονται από Δήλωση συμμόρφωσης. Αυτό το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Όνομα και διεύθυνση του φορέα που αναλαμβάνει την ευθύνη για το προϊόν

 • Περιγραφή εμπορευμάτων

 • Κατάλογος των ισχυουσών οδηγιών ασφάλειας με τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν

 • Μπορούν να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τα σχετικά πρότυπα.

 • Ο κατασκευαστής ή εκπρόσωπος του οργανισμού που διαθέτει το προϊόν στην αγορά θα πρέπει στη συνέχεια να υπογράψει τη δήλωση.

Download Certificate

Κύλινδροι ζεστού νερού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ετικέτες ενέργειας δείχνουν πώς οι συσκευές που πουλάμε ή κατασκευάζουμε κατατάσσονται σε κλίμακα από Α έως Ζ ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας. Η κλάση Α (πράσινη) είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική και η κλάση G (Κόκκινη) η λιγότερη ενεργειακά αποδοτική. Επί του παρόντος – μόλις οι περισσότερες συσκευές ενός δεδομένου τύπου φτάσουν στην κατηγορία Α – μπορούν να προστεθούν έως και 3 επιπλέον κατηγορίες στην κλίμακα.Α+, Α++ και Α+++.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ